GF Göteborgsgymnasternas Stadgar

Innehåll
 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
2 § Föreningens namn
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
4 § Beslutande organ
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
6 § Firmateckning
7 § Stadgeändring
8 § Tvist/skiljeklausul
9 § Upplösning av föreningen


2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap
       1.1 Medlem
       1.2 Hedersmedlem

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
4 § Utträde
5 § Uteslutning m.m.
6 § Överklagande
7 § Medlemskapets upphörande

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
3 § Sammansättning och beslutförhet
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
5 § Ärenden vid årsmötet
6 § Valbarhet
7 § Extra årsmöte
8 § Beslut och omröstning
9 § Ikraftträdande
 4 kap Valberedning
1 § Sammansättning
2 § Åligganden

5 kap Revision
1 § Revisorer och revision

6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning
2 § Styrelsens åligganden
3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
4 § Överlåtelse av beslutanderätten

7 kap Övriga föreningsorgan
1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
2 § Instruktioner
3 § Budget och verksamhetsplan
4 § Återrapportering

RF:s STADGAR (utdrag)
1 kapIdrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*
Idrottens verksamhetsidé